Noteikumi

Puses – Pircējs un Pārdevējs.
1.2.Pircējs – persona, kura veic preču pasūtījumu Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kas nav Patērētājs;
1.3.Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ RT-TIMBER “, vienotais reģistrācijas numurs 43603059243, juridiskā adrese: Jelgavas nov., Valgundes pag., Vītoliņi, “Pēdas”, LV-30171

4.Patērētājs – fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
1.5.Atteikuma tiesības – Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – Noteikumi par distances līgumu).
1.6.Pasūtījuma apmaksas diena – diena, kad Pārdevējs savā norēķinu kontā, kasē (ja maksājums veikts skaidrā naudā) saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm.
1.7.Interneta veikals – Pārdevēja uzturēta interneta vietne, kas atrodas internet adresē  ekopirts.lv/  un, ar kuras starpniecību iespējams iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces;
1.8.Pirkumu grozs – Pircēja izvēlētās preces Interneta veikalā;
1.9.Cenas – Interneta veikalā norādītās attiecīgo preču cenas, par kādām Pārdevējs tās piedāvā iegādei.

2.Noteikumu darbība:
2.1.Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
2.2.Papildus šiem noteikumiem Pušu tiesiskās attiecības nosaka CivillikumsKomerclikumsPatērētāju tiesību aizsardzības likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
2.3.Tiesiskajām attiecībām starp Pārdevēju un Pircēju, kas nav Patērētājs, nav piemērojami Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu patērētāja tiesības reglamentējošo normatīvo aktu noteikumi.
2.4.Pasūtījuma apstiprinājums, kurā ir norādītas konkrētās preces un to cena, ir uzskatāms par starp Pusēm noslēgtā līguma sastāvdaļu.
2.5.Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus. Izmaiņas šajos noteikumos stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē ekopirts.lv/ , un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijās.

3.Preču raksturojums un cenas:
3.1.Preču raksturojums, specifikācija un cenas ir norādītas Interneta veikalā katras attiecīgās preces izvēles logā. Nepieciešamības gadījumā Papildus informāciju par preci iespējams iegūt sazinoties ar Pārdevēja klientu konsultantu pa tālruni +371 29749161  vai rakstot uz e-pastu rttimber@gmail.com 3.2.Preču Cenas ir spēkā savlaicīgas samaksas gadījumā, proti, veicot samaksu šo noteikumu 5.3. punktā norādītajā termiņā.
3.3. Preču cenas ir norādītas neietverot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21%, kā arī cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.
3.4.Preču sortiments un cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē ekopirts.lv/, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

4.Pirkumu grozs un pasūtījuma noformēšana:
4.1.Informācija par to, kā iegādāties preces Interneta veikalā ir izvietota Interneta veikala sadaļā „Kā iepirkties”.
4.2.Pirkumu grozs tiek izveidots Pircējam izvēloties attiecīgo preci un izmantojot izvēlni „Ielikt grozā”.
4.3.Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas Pirkumu grozā lietojama izvēle „Grozs” lapas labajā augšējā stūrī.
4.4.Pirkumu grozā redzamas visas izvēlētās preces. Preču daudzums Pirkumā grozā var tikt mainīts, izmainot to, ierakstot vēlamo preces daudzumu un nospiežot uz pogas „Veikt izmaiņas”. Pasūtījuma noformēšanas turpinājumam lietojama izvēlne „Noformēt pirkumu”.
4.5.Pasūtījuma noformēšanas turpinājumam lietojama izvēlne „Apmaksa”.
4.7.Sadaļā „Norēķinu veidi” iespējams izvēlēties apmaksas veidu.
4.8.Pasūtījums uzskatāms par veiktu un tas kļūst saistošs Pusēm brīdī, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja veikto pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi (vai citādi) pasūtījuma apstiprinājumu. Preces tiek nodotas Pircējam tikai pēc pilnīgas pasūtījuma apmaksas. Pircējam nav tiesību saņemt preces pirms pilnīga norēķina veikšanas.

5.Samaksas kārtība:
5.1.Informācija par samaksas kārtību ir izvietota Interneta veikala sadaļā „Norēķinu veidi”. Veicot pirkumu. “RT-TIMBER” patur iespēju uz laiku liegt pieeju kādai no apmaksas iespējām bez iepriekšēja brīdinājuma, brīdinot par to ekopirts.lv/ sadaļā „Preču piegāde”
5.2.Pasūtījuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:
5.2.1.ar internetbankas starpniecību, izmantojot sadaļā „Norēķinu veidi” norādīto internetbanku pakalpojumus, ja tāda iespēja ir pieejama;
5.2.2.veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu atbilstoši Pārdevēja izrakstītajam rēķinam, ja tāda iespēja ir pieejama;

5.3.Pasūtījums un rēķins tiek anulēti, ja rēķins netiek apmaksāts 4 (četru) darba dienu laikā no tā nosūtīšanas brīža Pircējam.

6.Piegādes kārtība, maksa par piegādi:
6.1.Par preču piegādi ir paredzēta maksa. Tā nav iekļauta preces cenā. Maksa par preču piegādi ir iekļauta preces cenā kopējāi viena pirkuma vērtībai sasniedzot noteiktu summu bez piegādes izmaksām (skatīt sadaļā norādīto informāciju). Informācija par preču piegādi, tajā skaitā maksa par piegādi, ir norādīta Interneta veikala sadaļā „Preču piegāde”. Piegāde iespējama Pārdevēja birojā – noliktavā, kā arī visā Latvijas Republikas teritorijā. Maksa par piegādi Baltijas valstīs un Eiropas savienības dalībvalstu teritorijās tiek noteikta vienojoties atsevišķi.
6.2.Piegādes veidu var izvēlēties veicot preču pasūtījumu sadaļā „Preču pegāde” 6.3.Preces tiek piegādātas tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts, un Pārdevējs savā norēķinu kontā, kasē vai preču piegādātājs (ja maksājums veikts skaidrā naudā) ir saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm.
6.4.Ja Pircējs nav izvēlējies saņemt preces Pārdevēja tirdzniecības vietā, Preču piegādi veic kurjers un Preces tiek piegādātas uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi. Par preču piegādes laiku Puses vienojas telefoniski, Pārdevējam vai preču piegādātājam (kurjeram) zvanot uz pasūtījumā norādīto tālruni. Pircējs ar preču piegādi saistītajos jautājumos var sazināties ar Pārdevēju, zvanot uz Interneta veikalā norādīto Pārdevēja tālruņa numuru +371 29749161
6.5.Pēc preču nodošanas kurjeram, tas var sazināties ar Pircēju, lai precizētu ar piegādi saistīto informāciju.
6.6.Maksimālais preču piegādes termiņš Latvijas Republikas teritorijā precēm, kas ir pieejamas Pārdevēja noliktavā, ir 12 (divpadsmit) darba dienas pēc Pasūtījuma apmaksas dienas. Parasti Preču piegāde tiek veikta ne vēlāk kā 4 (četru) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma apmaksas dienas, tomēr Preču piegāde šādā termiņā netiek garantēta un Preces var netikt piegādātas šādā termiņā. Preču piegādes termiņš, kurā tiek garantēta Preču piegāde ir 12 (divpadsmit) darba dienas pēc Pasūtījuma apmaksas dienas.
6.7.Par preču piegādes termiņu precēm, kas nav pieejamas Pārdevēja noliktavā, kā arī par preču piegādes iespēju un termiņu ārpus Latvijas Republikas teritorijas Puses vienojas atsevišķi. Informācija par to vai attiecīgā prece ir pieejama Pārdevēja noliktavā ir izvietota Interneta veikalā blakus attiecīgajai precei. Paziņojums „Ir noliktavā“ nozīmē, ka prece ir pieejama, savukārt paziņojums „Pēc Pasūtījuma“ nozīmē, ka prece var nebūt pieejama un tās pieejamība ir jānoskaidro sazinoties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas speciālistu.
6.8.Ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, Pārdevējs var piegādāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu, to iepriekš saskaņojot ar Patērētāju. Ja šādā gadījumā Pircējs, kurš ir Patērētājs, tomēr izmanto Atteikuma tiesības, izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pārdevējs. Ja Pārdevējs nepiegādā Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu, viņš par to informē Pircēju un atmaksā Pircējam visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja pasūtījumu.
6.9.Pircējam ir tiesības saņemt pasūtītās un apmaksātās preces Pārdevēja tirdzniecības vietā, kas atrodas Jelgavas nov., Valgundes pag., Vītoliņi, “Pēdas”, LV-3017. Preces var saņemt tikai pēc tam, kad Pārdevējs savā norēķinu kontā vai kasē (ja maksājums veikts skaidrā naudā) ir saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm. Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtījuma apmaksas dienas Pārdevēja klientu apkalpošanas speciālists sazinās ar Pircēju un paziņo par iespēju saņemt preces nekavējoties pēc samaksas saņemšanas. Pirms preču saņemšanas Pārdevēja tirdzniecības vietā vēlams sazināties ar Pārdevēju un pārbaudīt pasūtījuma apmaksas saņemšanu.
6.10.Lai veicinātu pēc iespējas ātrāku preču piegādi, norādāma pilnīga un precīza informācija par piegādes vietu (durvju kods, stāvs, precīza ēkas ieeja, ja tādas ir vairākas u.tml.). Pārdevējs nav atbildīgs par piegādes termiņa kavējumu, ja tas radies Pircēja nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.
6.11.Preces tiek piegādātas kopā ar preču pavadzīmi – rēķinu.
6.12.Pirms preces saņemšanas Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase) vai autovadītāja apliecība. Ja Pircējs ir fiziska persona un preci saņem tās pilnvarotais pārstāvis, uzrādāma notariāla akta formā izdota pilnvara. Ja Pircējs ir juridiska persona, preces saņēmējs uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus.
6.13.Pirms preces pieņemšanas un apstiprinājuma parakstīšanas Pircējam jāpārbauda preces iepakojums. Konstatējot iepakojuma vai preces bojājumu  par to jāziņo Pārdevējam uz elektroniskā pasta adresi rttimber@gmail.comvai pa tālruni +371 29749161 .
6.14.Par konstatētajiem preces bojājumiem, preces neatbilstību izvēlētajam izmēram vai pasūtītās preces modelim vai artikulam (cita prece), Pircējam ir nekavējoties jāziņo Pārdevējam uz elektroniskā pasta adresi rttimber@gmail.com vai pa tālruni +371 29749161

7.Informācija par atteikuma tiesībām un preces atdošanu Pārdevējam:
7.1.Patērētājam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, vai no līguma noslēgšanas dienas, ja par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā izmantojot Patērētāja kreditēšanas līgumu. Atteikuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izmantojamas arī attiecībā uz Patērētāja kreditēšanas līgumu.
7.2.Atteikuma tiesības izmantojamas iesniedzot Pārdevējam rakstisku iesniegumu, kurā norādīts pasūtījuma numurs, preču nosaukums, pasūtījuma summa, Patērētāja vārds uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un rekvizīti naudas atmaksai. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ Pārdevējam.
7.3.Patērētāja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt Patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr Patērētājs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.
7.4.Atdodamā prece jānogādā Pārdevēja tirdzniecības vietā, kas Jelgavas nov., Valgundes pag., Vītoliņi, “Pēdas”, LV-3017. Ja Patērētājam nav iespēju nogādāt preci Pārdevējam, ir iespējams pasūtīt transportu preces piegādei no Patērētāja norādītās adreses, kas ir maksas pakalpojums. Ja atdodama prece tiek atgriezta Piegādātājam gadījumos, kas nav definēti un saistīti ar Noteikumu punktos 6.13. un 6.14. minētajiem gadījumiem, izdevumus par preču piegādi līdz Pārdevejam sedz Patērētajs.
7.5.Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Patērētājs, izmantojot Atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Par preces atbilstošu izmantošanu un tās lietošanas noteikumu ievērošanu ir atbildīgs Patērētājs. Par drošības noteikumiem neatbilstošas preces izmantošanu ir atbildīgs Patērētājs.
7.6.Atdodamajai precei jābūt pilnā komplektācijā ieskaitot iepakojumu.
7.7.Saskaņā ar Latvijas Republikas MK noteikumiem „ Noteikumi par distances līgumu”
Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. (MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1301 redakcijā)
Patērētājs nevar izmantot Atteikuma tiesības šādos gadījumos:
7.7.1.ja līgumu par pakalpojuma sniegšanu sāk pildīt ar Patērētāja piekrišanu pirms šo noteikumu 7.1.punktā minētā atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām un pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību;
7.7.1.preču cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt;
7.7.2.preces tiek izgatavotas pēc Patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piemēram, ķermeņa kopšanas un higiēnas preces), vai tās nav Piegādātāja noliktavā uzturētas preces un pasūtītas no ražotāja speciali saskaņā ar Patērētāja pasūtījumu.
7.7.3.prece ir bijusi lietošanā un tai nav redzamu bojājumu, kas varētu būt radušies ražotāja vainas dēļ.
7.7.4.prece ir nolietota un/vai bojāta
7.7.5.prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņēmot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.
7.7.6.drošības iepakojums (ja tāds ir), ir ticis atvērts vai prece ir veikusi savu drošības funkciju.

8.Pārējie noteikumi:
8.1.Starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais distances līgums stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja veikto pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi (vai citādi) pasūtījuma apstiprinājumu, un tas ir spēkā līdz tā izpildei (samaksai un preces nodošanai) vai šo noteikumu 5.3. punktā minētajam gadījumam.
8.2.Puses ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.
8.3.Informācija par Pircēja sniegto datu apstrādi un aizsardzību ir norādīta Interneta veikala sadaļā „Preču piegāde”
8.4.Pušu tiesiskajām attiecībām tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti. Strīdi Pušu starpā tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šādi Pusēm neizdodas vienoties, strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesu varas iestādēs. Patērētājam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

9.Pircēju ievērībai:
9.1.Preču sortiments un cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Preču ražotāji var mainīt preču specifikācijas bez iepriekšējas paziņošanas Pārdevējam. Preces raksturojumā tiek izmantota ražotāja sniegtā informācija un attēli.
9.2.Pārdevējs lūdz Pircēju ziņot par pamanītajām neprecizitātēm preces raksturojumā vai attēlā, sazinoties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas konsultantiem pa tālruni +371 29749161 vai rakstot uz e-pastu rttimber@gmail.com
9.3.Visi attēli un apraksti Interneta veikalā izvietoti ar mērķi sniegt pilnīgu un precīzu informāciju par precēm. Vietnē ekopirts.lv/ ievietoto attēlu, logotipu, preču zīmju, preču attēlu izmantošana bez RT-TIMBER rakstiskas atļaujas ir aizliegta.
9.4.Nepieciešamības gadījumā, lai precizētu preces specifikāciju un to raksturojošo informāciju, pirms preces iegādes sazinieties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas konsultantiem pa tālruni  +371 29749161 vai rakstot uz e-pastu rttimber@gmail.com

10.Nepārvarama vara:
ekopirts.lv/  (RT-TIMBER) nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šās nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

TOP